NHO Ung

 • Ola Risnes (t.v.) er leder for Næringsliv i skolen. Her sammen med Kim Østberg Larsen fra Ungt Entreprenørskap og elever fra Majorstuen skole.
  Ola Risnes (t.v.) er leder for Næringsliv i skolen. Her sammen med Kim Østberg Larsen fra Ungt Entreprenørskap og elever fra Majorstuen skole.
 • NHO ønsker å bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena for elever. Illustrasjonsfoto: Istockphoto
  NHO ønsker å bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena for elever. Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Om Næringsliv i skolen (NIS)

Næringsliv i skolen er NHOs satsing på partnerskap mellom skoler og bedrifter. Både elever, lærere og ansatte i bedrifter og organisasjoner har stort utbytte av partnerskapsavtalene.

Søk i og registrering av partnerskapsavtaler finner du her.

Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. NHOs arbeidsfelt «Næringsliv i skolen» har som hovedmål å gi elever og studenter større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål for å legge et best mulig grunnlag for fremtidig verdiskaping.

Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær og gjennom det øke elevenes evne og lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena.

Mål

NHO ønsker å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg.

Strategi

Stimulere skoler og bedrifter til å inngå partnerskapsavtaler basert på et langsiktig og forpliktende samarbeid med klart definerte mål for begge parter.

Hva skolen oppnår med partnerskap?

 • Større muligheter til å realisere intensjonene i læreplanene
 • Bedre sammenheng mellom teori og praksis i opplæringen
 • Skolen blir en integrert del av lokalmiljøet
 • Elevene gis bedre forutsetninger for fremtidig utdannings- og yrkesvalg
 • Barn og unge får kjennskap til de krav de stilles overfor i arbeidslivet
 • Kompetansebygging for lærere

Hva bedriften oppnår med partnerskap?

 • Arbeids- og næringslivsspørsmål settes på dagsorden i skolen
 • Positiv profilering i nærmiljøet
 • Fremtidige arbeidstakere med bedre kunnskap om bedrift, fag og bransje
 • Rekruttering til ulike yrker blir mer målrettet
 • Ansattes motivasjon for å jobbe i bedriften øker når de føler at bedriften tar et samfunnsansvar

Samarbeidsformer:

 • Bedriftsrepresentanter som forelesere
 • Forberedte bedriftsbesøk
 • Tema- og prosjektarbeid
 • Utplasseringsordninger
 • Jobbskygging
 • Hospitering
 • Deltakelse på kurs i regi av samarbeidspartner
 • Bedriftsrepresentant som fast mentor for skolens elev-, ungdoms- og studentbedrift
 • Andre samarbeidsformer

Hensikten med Partnerskapsavtalene er å:

 • Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper.
 • Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg
 • Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid
 • Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling

Partnerskapsavtalen

 • Partnerskapsavtalen beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift
 • Den inneholder ulike samarbeidsopplegg som skal gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål.
 • Partnerskapsavtalen skal undertegnes av rektor på skolen og administrerende direktør på bedriften for å understreke at det er et samarbeid som er forankret på ledelsesnivå.
 • Avtalene er som hovedregel treårige, men dette er selvsagt noe som kan avtales for hvert partnerskap.
 • Avtalene må registreres på nhoung.no, slik at alle kan se hva som skjer på andre skoler og bedrifter.